ETF desk reference

” door deze website te bezoeken, accepteert u, als klant of potentiële klant, informatie in verschillende talen op deze website te ontvangen.”

voor uw bescherming, lees deze pagina voordat u verder gaat, want deze bevat bepaalde wettelijke beperkingen op de verspreiding van deze informatie, evenals informatie over de staten waar onze fondsen zijn toegestaan voor openbare verspreiding. U bent verantwoordelijk voor het informeren over alle wetten en voorschriften van het toepasselijke rechtssysteem en voor het naleven ervan.

de fondsen die op de volgende websites worden beschreven, worden beheerd door ondernemingen van de BlackRock-groep en kunnen slechts in enkele landen op de markt worden gebracht. U bent verantwoordelijk voor het kennen van de wetgeving die op u en uw land van toepassing is. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het prospectus of andere brochures die door ons zijn opgesteld en betrekking hebben op onze fondsen. U ontvangt deze documenten van het BlackRock Global Funds (BGF) Information Office en het BlackRock Strategic Funds (BSF) in Duitsland of de betaalorganen.

deze informatie vormt geen beleggingsadvies of ander advies en is geen aanbod of advertentie voor de verkoop van aandelen in een van de op deze website vermelde fondsen, voor zover een dergelijk aanbod, advertentie of distributie in enig rechtsgebied onwettig zou zijn. Hetzelfde geldt voor zover de persoon die het aanbod doet of de persoon die het aanbod doet niet verantwoordelijk is voor de inhoud van het aanbod. niet over de daartoe vereiste kwalificaties beschikt of voor zover het niet-ontvankelijk is een dergelijk aanbod of een dergelijke advertentie aan bepaalde personen te doen.

de informatie hier is uitsluitend bestemd voor personen in rechtsgebieden waar de publicatie of toegang tot deze website is toegestaan en niet bij wet verboden. Personen waarop dergelijke verboden van toepassing zijn, zijn uitdrukkelijk verboden deze website te gebruiken.

met name zijn de beschreven fondsen niet beschikbaar voor distributie aan of belegging door Amerikaanse personen (zoals nader omschreven in het verkoopprospectus voor BGF en BSF). De aandelen zijn niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de” Securities Act”), en, met uitzondering van transacties die geen schending vormen van de Securities Act of andere toepasselijke Amerikaanse effectenwetten (met inbegrip van de wetten van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten), mogen ze niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht aan Amerikaanse personen of derden die handelen ten behoeve van Amerikaanse personen in de Verenigde Staten, evenals hun bezittingen en territoria en territoria die onder hun jurisdictie vallen.

de beschreven fondsen zijn en zullen niet worden goedgekeurd voor distributie in Canada. Er is geen prospectus voor deze fondsen ingediend bij de desbetreffende securities and exchange commission of regulatory authority in Canada of een van zijn provincies of gebieden. Deze website mag onder geen beding worden opgevat als een advertentie of andere promotie van aandelen in Canada. Personen die op grond van de Wet op de inkomstenbelasting als ingezetenen van Canada worden beschouwd, mogen geen aandelen in het beschreven fonds kopen of laten overmaken naar hun beleggingsrekening, tenzij zij daartoe gerechtigd zijn in overeenstemming met de vereisten van het toepasselijke recht in Canada en zijn provincies.

aanvragen voor inschrijving op een op deze website genoemd Fonds moeten worden ingediend op basis van het desbetreffende aanbiedingsdocument met betrekking tot de specifieke belegging (bijvoorbeeld het verkoopprospectus, vereenvoudigde prospectussen of andere toepasselijke voorwaarden). Een exemplaar van het verkoopprospectus, de vereenvoudigde prospectussen en het laatste jaar-en halfjaarverslag voor de BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) is gratis en op papier verkrijgbaar bij het BGF Information Office in Germany, BlackRock (Netherlands) B. V. , Frankfurt Branch, Bockenheimer Landstraße 2-4, d-60306 Frankfurt am Main en bij de betaalorganen. De uitbetalende instantie in Duitsland is JP Morgan AG, Junghofstraße 14, D-60311 Frankfurt am Main en in Oostenrijk Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, a-1030 Wenen, Am Stadtpark 9.BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) zijn in Luxemburg opgericht als Société d ‘investissement à Capital Variable (SICAV) en toegelaten als entiteit voor gezamenlijke beleggingen in effecten (icbe’ s) in de Europese Unie. De aandelen in fondsen zijn genoteerd aan de Luxemburgse Effectenbeurs en worden erkend overeenkomstig Richtlijn 85/611/EEG van de Commissie. Als gevolg van de anti-witwasbepalingen heeft ggfl. aanvullend bewijs voor identificatiedoeleinden is vereist wanneer u uw investering doet. Voor de details verwijzen we naar het desbetreffende verkoopprospectus, de vereenvoudigde prospectussen of de andere documenten waarop het fonds is gebaseerd.

de informatie op deze website is auteursrechtelijk beschermd; Alle rechten voorbehouden. U kunt kopieën van de informatie op deze website downloaden. Dit geeft u echter niet het recht om deze informatie geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te reproduceren, door te sturen of te verspreiden. De verstrekte informatie wordt uitsluitend gebruikt voor uw persoonlijke niet-commerciële doeleinden (dit geldt niet voor onze contractuele partners).

de informatie op deze website wordt te goeder trouw gepubliceerd; noch wij, noch enige andere persoon is aansprakelijk of aanvaardt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie voor de juistheid, geschiktheid en volledigheid van de verstrekte informatie. De informatie op deze website vormt geen beleggingsadvies, juridisch advies, fiscaal advies of enig ander advies. Houd er rekening mee dat sommige van onze internetpagina ‘ s zijn onderworpen aan toegangsbeperkingen. De beperkingen worden genoteerd op de betreffende pagina. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor toegang door onbevoegde gebruikers.

in het geval dat een derde partij een claim indient tegen BlackRock vanwege uw gebruik van deze Website, stemt u ermee in BlackRock volledig te vergoeden voor alle verliezen, kosten, acties, procedures, claims, schade, kosten (inclusief redelijke juridische kosten en kosten) die BlackRock heeft gemaakt of heeft gemaakt als direct gevolg van uw misbruik van de Website. Geen van beide partijen is aansprakelijk jegens de andere partij voor enig verlies of schade geleden door een van beide partijen door een oorzaak buiten de macht van de eerste partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele stroomuitval. U aanvaardt en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om alle wachtwoorden die wij naar u of uw bevoegde medewerkers sturen veilig en vertrouwelijk te houden en in geen geval om ze openbaar te maken. Indien een of meer wachtwoorden bekend worden bij derden (naast u of uw bevoegde medewerkers), verbindt u zich ertoe deze speciale wachtwoorden onmiddellijk te wijzigen door gebruik te maken van de functie die voor dit doel beschikbaar is op de Website.

om ons websiteaanbod te optimaliseren, gebruiken we ‘cookies’ in combinatie met uw webbrowser. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat door onze webserver op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies die worden gebruikt als onderdeel van webtechnologie schaden uw computersysteem niet. Door uw browser te configureren, kunt u zelf bepalen of en zo ja, op welke manier u het gebruik van cookies op uw computer toestaat. Als u besluit geen cookies toe te staan, betekent dit dat de meeste functies op onze websites niet voor u beschikbaar zullen zijn of niet in de gebruikelijke mate beschikbaar zullen zijn. Wij gebruiken cookies uitsluitend om ervoor te zorgen dat u kennis hebt genomen van de juridische informatie die voor u belangrijk is. Zodat u dit niet op elke afzonderlijke pagina opnieuw hoeft te bevestigen, wordt deze informatie opgeslagen in de vorm van een cookie. Hoewel cookies de computer identificeren die u gebruikt, worden er geen persoonsgegevens door cookies opgeslagen. We gebruiken ook geen technologie die door cookies gegenereerde informatie verbindt met uw persoonlijke gebruikersgegevens om uw identiteit of e-mailadres te bepalen.

door op enkele links op deze website te klikken, kunt u de BlackRock-website verlaten en naar andere websites gaan. BlackRock heeft geen van deze websites beoordeeld en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud ervan of voor de diensten, producten, enz. aangeboden op deze pagina ‘ s.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Back to Top