effekt och säkerhet vid oral immunterapi med AR101 hos Europeiska barn med jordnötsallergi (ARTEMIS): en multicenter, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas 3 – studie

Bakgrund: jordnötsallergi är den främsta orsaken till matrelaterad anafylaxi. Nuvarande hanteringsalternativ kan påverka livsmedelsallergirelaterad livskvalitet negativt. Vi syftade till att undersöka effekten av ett undersökande Oralt biologiskt läkemedel (AR101).

metoder: AR101-studien i Europa som mäter Oral immunterapi framgång i jordnötsallergiska barn (ARTEMIS)-studien var en multicenter, dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad fas 3-studie gjord på 18 sjukhus i Irland, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Sverige och Storbritannien. Barn och ungdomar med jordnötsallergi, i åldern 4-17 år, som utvecklade dosbegränsande symtom till 300 mg eller mindre jordnötsprotein (motsvarande ungefär en jordnötskärna) under ett dubbelblint placebokontrollerat matutmaningstest vid studiestart registrerades. Deltagarna tilldelades slumpmässigt (3: 1) för att få dagliga doser av antingen AR101 oral immunterapi (AR101-grupp) eller en smakmaskerad placebo (placebogrupp). Alla deltagare, utredare och vårdgivare maskerades till behandlingsallokering tills studien slutfördes. Doserna ökades var 2: e vecka under 6 månader tills en dos på 300 mg uppnåddes och bibehölls i 3 månader. Det primära effektmåttet var andelen deltagare i intention-to-treat – eller säkerhetspopulationen (definierad som de deltagare som slumpmässigt hade tilldelats och hade fått minst en dos av det tilldelade läkemedlet) som kunde konsumera en engångsdos på 1000 mg (kumulativ dos 2043 mg) jordnötsprotein utan att utveckla dosbegränsande allergiska symtom vid en utgång dubbelblind placebokontrollerad matutmaning efter 9 månaders behandling. Ytterligare endpoints inkluderade säkerhet (dvs. frekvensen och svårighetsgraden av biverkningar) och förändringar i livsmedelsallergirelaterad livskvalitet, bedömd med hjälp av åldersanpassade frågeformulär för Livsmedelsallergikvalitet (FAQLQs) och Food Allergy Independent Measure (FAIM). Studien är registrerad hos ClinicalTrials.gov, NCT03201003, och är klar.

fynd: mellan 12 juni 2017 och 15 februari 2018 screenades 227 patienter, varav 175 slumpmässigt tilldelades AR101-gruppen (n=132) och placebogruppen (n=43). Alla primära och sekundära effektmått uppfylldes. 77 (58%) av 132 deltagare i AR101-gruppen tolererade 1000 mg jordnötsprotein vid exit food challenge jämfört med en (2%) av 43 deltagare i placebogruppen (ar101-placebobehandlingsskillnad 56·0% , p<0·0001). Biverkningar rapporterades av nästan alla deltagare. Den maximala svårighetsgraden av rapporterade biverkningar var mild eller måttlig för de flesta deltagare som fick AR101 (mild, 66 av 132 deltagare; måttlig, 63 ; och svår, en ) eller placebo (mild, 24 av 43 deltagare; måttlig, 18 ; svår, ingen). Deltagare i åldern 8-12 år i AR101-gruppen rapporterade förbättringar som översteg den minsta kliniskt viktiga skillnaden mellan de två grupperna över alla faqlq-domäner. Dessutom rapporterade deltagare i AR101-gruppen och deras vårdgivare förbättringar som översteg den minsta kliniskt viktiga skillnaden i FAIM-domäner relaterade till den upplevda sannolikheten och resultaten av en allvarlig allergisk reaktion.

Tolkning: AR101 oral immunterapi behandling ledde till snabb desensibilisering till jordnötsprotein, med en förutsägbar säkerhetsprofil som förbättrades med behandling och en tillhörande förbättring av självrapporterad och vårdgivarrapporterad matallergirelaterad livskvalitet. Dessa patientorienterade resultat ger ovärderliga data för att hjälpa läkare, patienter och vårdgivare att fatta informerade, delade beslut om hantering av jordnötsallergi.

Finansiering: Aimmune Therapeutics.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Back to Top